Location

Spirit Lake Inn
125 North Main Street
Wahkon, MN 56386